پویش ملی مبارزه با سرطان

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

شرکت نوین پروتئین برتر فردا با شرکت در پویش ملی مبارزه با سرطان واقع در شیراز توانست با حضور خود ارتباط نزدیک و رو در رو با پزشکان و جامعه فعال در زمینه پزشکی و مصرف کنندگان عزیز ایجاد نماید.

بازدید خانم دکتر ابتکار از غرفه نوپرو در همایش ملی مبارزه با سرطان

بازدید خانم دکتر ابتکار از غرفه نوپرو در پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

 

بازدید خانم دکتر ابتکار از غرفه نوپرو در پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

بازدید خانم دکتر ابتکار از غرفه نوپرو در پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

بازدید مدیر کانون پرورش فکری کودکان از غرفه نوپرو در همایش ملی مبارزه با سرطان

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96