واحد برگزیده برندسازی

واحد برگزیده و کارآفرین-برتر نوپرو

واحد برگزیده پیشرو در حوزه برندسازی

جناب آقای جواد باصری رئیس انجمن تخصصی صنایع غذایی و دارویی استان فارس شرکت نوین پروتئین برتر فردا (نوپرو) را به عنوان واحد برگزیده پیشرو در حوزه برندسازی و کار آفرین برتر در صنعت صنایع غذایی و دارویی معرفی نمود.

شایان ذکر است که شرکت نوین پروتئین برتر فردا (نوپرو) اولین تولیدکننده سوسیس، کالباس و برگر گیاهی بدون موادنگهدارنده در ایران می باشد.