افتخاری دیگر از نوپرو

افتخاری دیگر از نوین پروتئین برتر فردا (نوپرو)

نوپرو به عنوان واحد برگزیده صنایع غذایی و دارویی در نخستین جشنواره تخصصی توانمندیهای غذایی، آشامیدنی و دارویی استان فارس انتخاب شد.